Quotes 04

“Trong kinh doanh, dữ liệu là vô giá!” – Jack Ma