Quotes 03

Không có gì tuyệt vời trên thế giới được làm xong mà không có đam mê trong đó. – Donald Trump