Quotes 01

Chúng ta không lựa chọn quảng cáo online, chúng ta thích nghi với chúng